Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Systemous
Πόλη:
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ:
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 8 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 01-07-2011
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
 • Γλώσσες Προγραμματισμού: ANSI C, PASCAL, CLIPPER, SQL/4GL, VISUAL BASIC, DELPHI, VISUAL C, JAVA, JAVASCRIPT
 • Δίκτυα: NOVELL, UNIX
 • Λειτουργικά: DOS, WINDOWS
 • Λογιστικό φύλλο ΕXCEL
 • Επεξεργαστή Κειμένου WORD
 • Βάση Δεδομένων ACCESS
 • Δομές Δεδομένων & Οργάνωση Αρχείων
 • Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων σε Παραθυρικό Περιβάλλον
 • Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών
 • Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε περιβάλλον ORACLE
 • Αρχές Τυπογραφίας
 • Αρχές Επεξεργασίας Εικόνας
 • Αρχές Επεξεργασίας Βίντεο
 • Αρχές Επεξργασίας Ήχου
 • Επιχειρηματικότητα & Τεχνική Επικοινωνίας  
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2012 έως 16-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: http://www.systemous.com, http://blacksmithmu.systemous.com, http://terralist.systemous.com, http://ghostsoft.systemous.com, http://sac.systemous.com, http://darkencrypter.systemous.com